fbpx

KLAUZULA ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

KLAUZULA ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
W OPARCIU O ART. 81 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM I
PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. Z 20O6 R. NR 90, POZ. 631 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).

W związku z moim zgłoszeniem do udziału w konkursie organizowany, przez Awesomazable ltd. niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, który został
utrwalony na przesłanych fotografiach przez Awesomazable Ltd.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, powyższa zgoda obejmuje:
1) utrwalanie i zwielokrotniania wizerunku w każdy sposób a w szczególności – wytwarzanie
określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) obrót oryginałem albo zwielokrotnionymi egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono
– wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo zwielokrotnionych egzemplarzy;
3) rozpowszechnianie wizerunku w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,
4) utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, a w szczególności – wytwarzania określoną
techniką, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

Dla jasności, pola eksploatacji o których mowa powyżej są to w szczególności pola eksploatacji w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie nieograniczonej liczby egzemplarzy i
wydań dowolną techniką, w tym drukarską, reprograficzną, optyczną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, na dowolnych nośnikach, w tym na kliszach, taśmach, nośnikach cyfrowych, magnetycznych, kościach pamięci, niezależnie, czy nośnik wykorzystywany jest w urządzeniu stacjonarnym czy przenośnym, a także poprzez wprowadzanie do pamięci ROM lub innego rodzaju pamięci trwałej komputera i do pamięci nietrwałej RAM oraz do serwerów sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet i GSM, UMTS, LTE, umożliwiających w szczególności eksploatację i montaż Audycji/wkładu twórczego samodzielnie bądź przy wykorzystaniu innego urządzenia, na potrzeby m.in. przygotowania nadania i reemisji, oraz przepisywanie dokonanych utrwaleń na inną technikę/system/rodzaj zapisu dla celów między innymi nadania lub emisji, jak i na
potrzeby wymiany nośników;
b) obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których film utrwalono – odpłatne lub
bezpłatne wprowadzanie do obrotu, w tym między innymi w formie bookletu, onpacku, insertu, użyczenie, najem, dzierżawa, użytkowanie lub wymiana, bez względu na formę i technikę utrwalenia, w nieograniczonej ilości egzemplarzy i wydań;
c) nadawanie zdjęć lub filmu z utrwalonym wizerunkiem uczestnika konkursu za pomocą wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie, przez stacje naziemne i za pośrednictwem satelity,
d) nadawanie zdjęć lub filmu z utrwalonym wizerunkiem uczestnika konkursu w ramach tzw. “plalorm cyfrowych”, sieciach kablowych, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach – “on demand”, “pay per view”, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp, rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach itp.);
e) zezwalanie na zasadzie wyłączności na nadawanie/reemisję zdjęć lub filmu jej poszczególnych fragmentów, wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją sesji zdjęciowej z wizerunkiem uczestnika konkursu przez nadawców, inne organizacje telewizyjne, w zakresie eksploatacji filmów (np. operatorzy sieci kablowych, operatorzy telekomunikacyjni, operatorzy telewizji cyfrowych itp.), w tym na rozpowszechnianie w sieciach kablowych i plalormach cyfrowych oraz w sieciach telekomunikacyjnych i w sieciach powszechnie dostępnych w rodzaju Internetu, jak również zezwalanie na zasadzie wyłączności na symultaniczne (równoczesne i z zachowaniem integralności) nadawanie zdjęć lub filmu w celu rozpowszechniania w sieciach kablowych;
f) zwielokrotnianie zapisów zdjęć i filmu i jego fragmentów (zwiastunów) wszelkich
utworów powstałych w związku z realizacją sesji zdjęciowej w nieograniczonej liczbie egzemplarzy, na wszelkich nośnikach, wszelkimi technikami, w tym techniką zapisu magnetycznego, światłoczułego, drukarskiego, reprograficznego, cyfrowego;
g) wymiana nośników, na których zdjęcia lub film i jego fragmenty/zwiastuny /wszelkie utwory powstałe w związku z realizacją utrwalono oraz wprowadzanie zapisów filmu/zwiastunów/ utworów powstałych w związku z sesją zdjęciową do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom (korzystającym z) takich sieci na całym świecie, w tym za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, mulomedialnych w miejscu i czasie przez nich wybranych, w tym w systemie VOD (we wszystkich odmianach), udostępnianie zdjęć lub filmu i jego fragmentów oraz wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją sesji zdjęciowej w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp za pomocą telefonu komórkowego lub innego urządzenia bezprzewodowego (w tym WAP), wykorzystaniu
zdjęć lub filmu dla celów komercyjnych/zarobkowych, (w tym płatne lub nieodpłatne udostępnianie podmiotom trzecim), wykorzystanie zdjęć lub filmu dla wszelkich celów marchandisingowych związanych z sesją zdjęciową, korzystanie z nich (w całości lub części) dla celów promocyjnych, lub informacyjnych dotyczących: zamawiającego, oferowanych przez niego produktów lub innych usług chociażby dotyczyły one osób trzecich. etc.
h) wielokrotne nadawanie zdjęć lub odcinków filmu/zwiastunów, jego fragmentów,
wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją sesji zdjęciowej za pomocą
wizji i fonii przewodowej i bezprzewodowej, także stereofonicznie, przez stacje naziemne, w tym w mulopleksach, i za pośrednictwem satelity, w tym także w ramach
tzw. „plalorm cyfrowych” na całym świecie, dla odbiorców wszelkich systemów
odbioru telewizji (w tym także nadawanie w sieci Internetu we wszelkich formułach
– „on demand”, „pay per view”, swobodnie dostępnej dla korzystających z sieci Internetu itp., rozpowszechniania w zamkniętych obiektach, statkach, samolotach
itp.);
i) wprowadzanie do obrotu nośników zapisu (wszelkiego rodzaju, w tym VCD, DVD,
kasety video, plików cyfrowych itd.) zdjęć lub filmu, jego fragmentów/zwiastunów/
wszelkich utworów określonych w niniejszym paragrafie oraz nośników zapisu
(wszelkiego rodzaju w tym CD, kasety magnetofonowe, plików cyfrowych itd.)
ścieżki dźwiękowej filmu i jego fragmentów w nieograniczonej liczbie egzemplarzy
oraz ich użyczania i najmu,
j) publiczne wyświetlanie i odtwarzania zdjęć lub filmu, jego fragmentów/zwiastunów/ wszelkich utworów powstałych w związku z realizacją sesji zdjęciowej,
k) publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania, nadawanie i
reemitowanie, za pomocą wizji lub fonii, w tym transmisja na żywo lub live-to-tape,
simulcasong, webcasong, przewodowo lub bezprzewodowo, przez stacje naziemne
i za pośrednictwem satelity, za pomocą plalorm cyfrowych, w sieciach kablowych,
dla wszelkich typów odbioru telewizji, w tym telewizji mobilnej, telewizji dostępnej
za pośrednictwem telefonii komórkowej, Internetu, sieci komputerowych, telekomunikacyjnych i mulomedialnych, w tym w obiektach zamkniętych;
l) publicznego udostępniania zdjęć lub filmu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niej/niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym prawo do odpłatnego i nieodpłatnego udostępniania, po uprzednim wprowadzeniu do pamięci
komputerów i serwerów sieci komputerowych, sieci telekomunikacyjnych, sieci
mulomedialnych, zarówno w otwartym, jak i zamkniętym obiegu, oraz na stronach
i portalach internetowych;
m) audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, w każdej formie tej usługi, w tym poprzez streaming, w serwisach VOD (m.in. AVOD, SVOD, TVOD, NVOD, FVOD), payper-view, w serwisach catch-up.
Jednocześnie:
– upoważniam Nowa Scena Sp. z o.o. , jak i jego następców prawnych do korzystania ze zdjęć,
utworów lub artystycznych wykonań uczestnika konkursu, jak również w postaci dowolnych
fragmentów w celu promocji lub reklamy Nowej Sceny, oferowanych przez niego przedmiotów i usług oraz jego następcy prawnego w zakresie pól eksploatacji, określonych powyżej.
Jestem/śmy świadomy/a/i, że promocja konkursu będzie się odbywać poprzez zamieszczenie
zdjęć w portalach internetowych, social mediach organizatorów i partnerów konkursu Miss
Polski Nastolatek oraz w telewizji.
Oświadczam, że jestem uprawniony/a do wyrażenia zgody w powyższym kształcie i
zobowiązuje się zwolnić Nowa Scena Sp. z o. o. z odpowiedzialności w przypadku skierowania
w stosunku do niej jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich do
zdjęć w całości.