fbpx

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA

Miss Polski UK & Ireland 2022, Miss Polski Nastolatek UK & Ireland 2022 oraz Mister Polski UK & Ireland 2022

§ 1

 1. Regulamin Konkursu Piękna (dalej: „Regulamin”) określa zasady i sposób organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu Piękna Miss Polski UK & Ireland 2022, Miss Polski Nastolatek UK & Ireland 2022, Mister Polski UK & Ireland 2022 (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest Awesomazable Ltd. / Polish Faces, zarejestrowana w Companies House no. 10399151 (dalej: “Polish Faces”).

§ 2

 1. Polish Faces jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do organizacji i produkcji Konkursu, a w tym dysponuje prawami do oznaczenia graficznego Konkursu i posługiwania się nazwą „Miss Polski UK & Ireland”, „Miss Polski Nastolatek UK & Ireland” oraz „Mister Polski UK & Ireland” do celów organizacji Konkursu. Powyższe uprawnienia Polish Faces nie są ograniczone przez osoby trzecie, a w tym przez podmioty organizujące krajowe lub międzynarodowe konkursy piękności.
 2. Polish Faces może powierzyć organizację całego Konkursu, poszczególnych jego etapów lub części innym podmiotom, na warunkach szczegółowo regulowanych w odrębnych umowach.
 3. Polish Faces jest w ramach zawartych umów wyłącznym reprezentantem na Wielką Brytanię następujących konkursów piękności Miss Polski i Mister Polski:
 • a)  Miss Polski UK & Ireland;
 • b)  Miss Polski Nastolatek UK & Ireland;
 • c)  Mister Polski UK & Ireland;

§ 3

 1. Konkurs przebiega w następujących etapach:
 2. a) zgłoszenie internetowe;
 3. b) ćwierćfinały wewnętrzne;
 4. c) połfinały – głosowanie online
 5. d) finał
 6. Półfinały poprzedzają zgrupowania i sesje przygotowawcze. Liczbę uczestniczek kwalifikacji ogólnopolskich, które zyskują prawo udziału w półfinale określa każdorazowo Polish Faces.
 7. Finał poprzedzają zgrupowania przygotowawcze. W ramach finału wyłania się co najmniej 3 laureatek i laureatów w każdej kategorii, którym przyznaje się tytuły: Miss Polski UK & Ireland, 1 Wicemiss Polski UK & Ireland, 2 Wicemiss Polski UK & Ireland i analogicznie z tytułami Miss Polski Nastolatek oraz Mister.
 8. Laureatki w związku z uzyskanymi tytułami otrzymują szarfy tytułowe. Miss Polski UK & Ireland oraz Miss Polski Nastolatek UK & Ireland otrzymuje również koronę, którą ma obowiązek przekazać Miss Polski UK & Ireland i Miss Polski Nastolatek UK & Ireland wyłonionej w kolejnej edycji Konkursu. W ramach finału Konkursu mogą być przyznawane również inne tytuły i nagrody, w tym nagrody fundowane przez osoby trzecie.
 9. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Polish Faces ma prawo wytypowania uczestniczek Konkursu zakwalifikowanych do każdego etapu według własnego uznania, choćby nie uczestniczyły w żadnym z poprzedzających etapów Konkursu.
 10. Szczegółowe terminy odbywania się poszczególnych etapów Konkursu określa odrębny harmonogram. W przypadku przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu z przekroczeniem terminów określonych w ww. harmonogramie, Polish Faces zastrzega prawo do niedopuszczenia uczestniczek danego etapu Konkursu do kolejnych jego etapów.
 11. Udział w kwalifikacjach i zgrupowaniach odbywa się na koszt własny uczestniczki chyba że Polish Faces zdecyduje inaczej.
 12. Od momentu zgłoszenia do konkursu do czasu wyłonienia finalistek oraz podpisania oddzielnych umów, kandydatki wyrażają zgodę na kierowanie nimi w tym okresie przez Polish Faces na zasadzie impresariatu i zobowiązują się do przestrzegania zaleceń i nakazów.

§ 4

 1. Wyłonienie laureatek poszczególnych etapów Konkursu, przyznanie tytułów, o których mowa w § 3 oraz uczestniczek zakwalifikowanych do kolejnych etapów Konkursu, dokonuje jury, w składzie określonym dla każdego z etapów przez Polish Faces, bądź podmiot wskazany w § 2 ust. 2, któremu uprawnienie takie przekaże Polish Faces.
 2. Czas pracy Jury i jego werdykt wyznacza i określa przewodniczący jury z uwzględnieniem treści harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 6. Przewodniczący jury zostaje wyłoniony z grona jury na zasadach określonych przez Polish Faces. Na wypadek nieuzgodnienia werdyktu jury w wyznaczonym czasie, werdykt ustala i podaje do publicznej wiadomości przewodniczący jury po konsultacji z Polish Faces.

§ 5

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich kandydatek, które odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestniczka Konkursu musi spełniać kumulatywnie następujące wymagania:
 • a)  być stanu wolnego (oraz w przeszłości nie być w związku małżeńskim);
 • b)  być bezdzietna;
 • c)  posiadać obywatelstwo polskie;
 • d)  w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyć: 
- w przypadku Miss Polski i Mister – 18. rok życia 
- w przypadku Miss Polski Nastolatek – 15. rok życia;
 • e)  na dzień 31 grudnia 2020 roku nie może ukończyć:
 • – w przypadku Miss Polski – 28. rok życia;
 • – w przypadku Miss Polski Nastolatek– 19. rok życia;
 • – w przypadku Mister Polski-30. rok życia;
 • Punkt d) i e) stanowią granice wiekowe pozwalające na udział w konkursie;
 • – w przypadku Miss Polski – 18-27 lat
 • – w przypadku Miss Polski Nastolatek – 15-18 lat;
 • – w przypadku Mister Polski – 18-30 lat;
 • f)  posiadać nieposzlakowaną opinię;
 • g)  nie posiadać widocznych tatuaży;
 • h)  nie uczestniczyć w poprzednich edycjach Konkursu Miss Polski na etapie finałowym;
 1. Nieposiadanie lub utrata kwalifikacji określonych w ust. 2 są podstawą do wykluczenia uczestniczki z Konkursu, pozbawienia jej tytułów, nagród lub przywilejów związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także stanowią podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej uczestniczki Konkursu.
 2. Uczestniczki Konkursu są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym do uczestniczenia w zgrupowaniach przygotowawczych, a także do zawarcia odrębnych umów regulujących szczegółowe warunki udziału uczestniczki w Konkursie. Odmowa zawarcia umowy z Polish Faces, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z wykluczeniem uczestniczki z Konkursu.
 3. Laureatki konkursów, uczestniczki ćwierćfinałów, półfinałów i finałów Konkursu nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności bez zgody Polish Faces. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do wykluczenie uczestniczki z Konkursu oraz do pozbawienia jej tytułów, nagród i przywilejów związanych z udziałem w Konkursie.
 4. Uczestniczki Konkursu we własnym zakresie ponoszą wszelkie koszty uczestnictwa w Konkursie w zakresie udziału w zgrupowaniach przygotowawczych, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6, oraz w etapie półfinału i finału, uczestniczki Konkursu we własnym zakresie ponoszą koszty podróży.
 5. Uczestniczka Konkursu, której zostaje przyznany tytuł Miss Polski UK & Ireland, Miss Polski Nastolatek UK & Ireland oraz Mister Polski UK & Ireland jest wyznaczana jako reprezentant Konkursu w ogólnopolskim konkursie Miss Polski, Miss Polski Nastolatek, Mister Polski oraz w międzynarodowych konkursach piękności z którymi wspólpracuje lub podejmie współpracę Polish Faces.
 6. Polish Faces może wytypować również inne uczestniczki Konkursu do udziału w tych Konkursach obok osoby, której przyznano tytułu Miss Polski, albo zamiast niej za jej zgodą.

§ 6

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.
 2. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny, co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie uczestniczek Konkursu ani żadnych innych podmiotów.
 3. Od decyzji Polish Faces lub jury, o którym mowa w § 4, nie przysługuje odwołanie.
 4. Konkurs może zakończyć się niewyłonieniem laureatki tytułu Miss Polski, a także innych laureatek, o których mowa w § 3.
 5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości co do treści lub interpretacji niniejszego Regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Polish Faces, od których to decyzji odwołanie nie przysługuje.