Regulamin

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA

Miss Polski UK & Ireland 2019, Miss Polski Nastolatek UK & Ireland 2019 oraz Mister Polski UK & Ireland 2019

§ 1

 1. Regulamin Konkursu Piękna (dalej: „Regulamin”) określa zasady i sposób organizacji oraz przeprowadzenia Konkursu Piękna Miss Polski UK & Ireland 2019, Miss Polski Nastolatek UK & Ireland 2019, Mister Polski UK & Ireland 2019 (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem konkursu jest Awesomazable Ltd. / Polish Faces, zarejestrowana w Companies House no. 10399151 (dalej: “Polish Faces”).

§ 2

 1. Polish Faces jest podmiotem wyłącznie uprawnionym do organizacji i produkcji Konkursu, a w tym dysponuje prawami do oznaczenia graficznego Konkursu i posługiwania się nazwą „Miss Polski UK & Ireland”, „Miss Polski Nastolatek UK & Ireland” oraz „Mister Polski UK & Ireland” do celów organizacji Konkursu. Powyższe uprawnienia Polish Faces nie są ograniczone przez osoby trzecie, a w tym przez podmioty organizujące krajowe lub międzynarodowe konkursy piękności.
 2. Polish Faces może powierzyć organizację całego Konkursu, poszczególnych jego etapów lub części innym podmiotom, na warunkach szczegółowo regulowanych w odrębnych umowach.
 3. Polish Faces jest w ramach zawartych umów wyłącznym reprezentantem na Wielką Brytanię następujących konkursów piękności Miss Polski i Mister Polski:
 • a)  Miss Polski UK & Ireland;
 • b)  Miss Polski Nastolatek UK & Ireland;
 • c)  Mister Polski UK & Ireland;

§ 3

 1. Konkurs przebiega w następujących etapach:
 2. a) zgłoszenie internetowe;
 3. b) ćwierćfinały wewnętrzne;
 4. c) połfinały – głosowanie online
 5. d) finał
 6. Półfinały poprzedzają zgrupowania i sesje przygotowawcze. Liczbę uczestniczek kwalifikacji ogólnopolskich, które zyskują prawo udziału w finale określa każdorazowo Polish Faces.
 7. Finał poprzedzają zgrupowania przygotowawcze. W ramach finału wyłania się co najmniej 3 laureatek i laureatów w każdej kategorii, którym przyznaje się tytuły: Miss Polski UK & Ireland, 1 Wicemiss Polski UK & Ireland, 2 Wicemiss Polski UK & Ireland i analogicznie z tytułami Miss Polski Nastolatek oraz Mister.
 8. Laureatki w związku z uzyskanymi tytułami otrzymują szarfy tytułowe. Miss Polski UK & Ireland oraz Miss Polski Nastolatek UK & Ireland otrzymuje również koronę, którą ma obowiązek przekazać Miss Polski UK & Ireland i Miss Polski Nastolatek UK & Ireland wyłonionej w kolejnej edycji Konkursu. W ramach finału Konkursu mogą być przyznawane również inne tytuły i nagrody, w tym nagrody fundowane przez osoby trzecie.
 9. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Polish Faces ma prawo wytypowania uczestniczek Konkursu zakwalifikowanych do każdego etapu według własnego uznania, choćby nie uczestniczyły w żadnym z poprzedzających etapów Konkursu.
 10. Szczegółowe terminy odbywania się poszczególnych etapów Konkursu określa odrębny harmonogram. W przypadku przeprowadzenia poszczególnych etapów Konkursu z przekroczeniem terminów określonych w ww. harmonogramie, Polish Faces zastrzega prawo do niedopuszczenia uczestniczek danego etapu Konkursu do kolejnych jego etapów.
 11. Udział w kwalifikacjach i zgrupowaniach odbywa się na koszt własny uczestniczki chyba że Polish Faces zdecyduje inaczej.

§ 4

 1. Wyłonienie laureatek poszczególnych etapów Konkursu, przyznanie tytułów, o których mowa w § 3 oraz uczestniczek zakwalifikowanych do kolejnych etapów Konkursu, dokonuje jury, w składzie określonym dla każdego z etapów przez Polish Faces, bądź podmiot wskazany w § 2 ust. 2, któremu uprawnienie takie przekaże Polish Faces.
 2. Czas pracy Jury i jego werdykt wyznacza i określa przewodniczący jury z uwzględnieniem treści harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 6. Przewodniczący jury zostaje wyłoniony z grona jury na zasadach określonych przez Polish Faces. Na wypadek nieuzgodnienia werdyktu jury w wyznaczonym czasie, werdykt ustala i podaje do publicznej wiadomości przewodniczący jury po konsultacji z Polish Faces.

§ 5

 1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich kandydatek, które odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestniczka Konkursu musi spełniać kumulatywnie następujące wymagania:
 • a)  być stanu wolnego;
 • b)  być bezdzietna;
 • c)  posiadać obywatelstwo polskie;
 • d)  w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyć: 
- w przypadku Miss Polski i Mister – 18. rok życia 
- w przypadku Miss Polski Nastolatek – 15. rok życia;
 • e)  na dzień 31 grudnia 2019 roku nie może ukończyć:
 • – w przypadku Miss Polski – 28. rok życia;
 • – w przypadku Miss Polski Nastolatek– 19. rok życia;
 • – w przypadku Mister Polski-30. rok życia;
 • Punkt d) i e) stanowią granice wiekowe pozwalające na udział w konkursie;
 • – w przypadku Miss Polski – 18-27 lat
 • – w przypadku Miss Polski Nastolatek – 15-18 lat;
 • – w przypadku Mister Polski – 18-30 lat;
 • f)  posiadać nieposzlakowaną opinię;
 • g)  nie posiadać widocznych tatuaży;
 • h)  nie uczestniczyć w poprzednich edycjach Konkursu na etapie finałowym;
 1. Nieposiadanie lub utrata kwalifikacji określonych w ust. 2 są podstawą do wykluczenia uczestniczki z Konkursu, pozbawienia jej tytułów, nagród lub przywilejów związanych z uczestnictwem w Konkursie, a także stanowią podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej uczestniczki Konkursu.
 2. Uczestniczki Konkursu są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym do uczestniczenia w zgrupowaniach przygotowawczych, a także do zawarcia odrębnych umów regulujących szczegółowe warunki udziału uczestniczki w Konkursie. Odmowa zawarcia umowy z Polish Faces, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest równoznaczna z wykluczeniem uczestniczki z Konkursu.
 3. Laureatki konkursów, uczestniczki ćwierćfinałów, półfinałów i finałów Konkursu nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności bez zgody Polish Faces. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do wykluczenie uczestniczki z Konkursu oraz do pozbawienia jej tytułów, nagród i przywilejów związanych z udziałem w Konkursie.
 4. Uczestniczki Konkursu we własnym zakresie ponoszą wszelkie koszty uczestnictwa w Konkursie w zakresie udziału w zgrupowaniach przygotowawczych, o których mowa w § 3 ust. 5 i 6, oraz w etapie półfinału i finału, uczestniczki Konkursu we własnym zakresie ponoszą koszty podróży.
 5. Uczestniczka Konkursu, której zostaje przyznany tytuł Miss Polski UK & Ireland, Miss Polski Nastolatek UK & Ireland oraz Mister Polski UK & Ireland jest wyznaczana jako reprezentant Konkursu w ogólnopolskim konkursie Miss Polski, Miss Polski Nastolatek, Mister Polski oraz w międzynarodowych konkursach piękności z którymi wspólpracuje lub podejmie współpracę Polish Faces.
 6. Polish Faces może wytypować również inne uczestniczki Konkursu do udziału w tych Konkursach obok osoby, której przyznano tytułu Miss Polski, albo zamiast niej za jej zgodą.

§ 6

 1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w dowolnym czasie bez podawania przyczyn.
 2. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany bez podawania przyczyny, co nie rodzi żadnych roszczeń po stronie uczestniczek Konkursu ani żadnych innych podmiotów.
 3. Od decyzji Polish Faces lub jury, o którym mowa w § 4, nie przysługuje odwołanie.
 4. Konkurs może zakończyć się niewyłonieniem laureatki tytułu Miss Polski, a także innych laureatek, o których mowa w § 3.
 5. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie lub w razie zaistnienia wątpliwości co do treści lub interpretacji niniejszego Regulaminu wszelkie decyzje podejmuje Polish Faces, od których to decyzji odwołanie nie przysługuje.